FitnessPlus  |  Schedule  |  Services  |  Contact  
 


   

 
 
  Cross Fitness
     
 See also
 
  


 
 
 

   Find us

 

   pricelist download

 
  
 
 

 


 
 
.........................................................................................................................................................................................................................
 
 

   
© 2014 Fitness Plus Gym | tel.: 210 7525282 / 693 7525282 | Damareos & Iroon Skopeftiriou12, Kaisariani
Ôï êáëýôåñï ãõìíáóôÞñéï óôï ðáãêñÜôé, âýñùíá êáé êáéóáñéáíÞ, áíáíåùìÝíï! Eðéóêåõèåßôå ìáò ãéá íá ãíùñßóåôå áðï êïíôÜ ôïõò ÷þñïõò ìáò. keywords: gym bodybuilding aerobic yoga pilates hip hop dance abs kick box body sculpt spinning pagrati áåñïâéêÞ ilisia zografou éëéóéá æùãñáöïõ êáéóáñéáíç kaisariani vyronas âõñùíá gyms world gym women diet tips supplement workouts protein